Dňa 23.6.2018 sa uskutoční valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo