Hlavný cieľ :

Cieľom predloženého projektu je zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom zlepšenia postupov obhospodarovania lesov. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné obstaranie novej lesnej techniky. Projekt je zameraný na nákup novej modernej lesníckej technológie, ktorá zvýši efektivitu výrobných faktorov v lesnom hospodárstve a zlepší spôsob obhospodarovania lesa. Zároveň zabezpečí zlepšenie životného prostredia z dôvodu využitia moderných inovatívnych strojov, ktoré budú viac šetrné k životnému prostrediu, čím sa zníži poškodzovanie životného prostredia, zvýši sa hospodárska hodnota lesov a posilní sa produktivita práce. Je potrebné investovať do lesníckej oblasti, aby sa zvýšila ekonomická hodnota lesného hospodárstva a jeho hospodársky výkon. V lesnom hospodárstve na Slovensku stále pracuje vysoké percento mechanizmov a technológií po dobe životnosti, ktoré sú fyzicky, ale i morálne opotrebované. Technické parametre takýchto mechanizmov, na rozdiel od nových prístrojov a zariadení, neumožňujú používanie moderných technológií, priaznivejších k životnému prostrediu, ktoré prispievajú k udržateľnému obhospodarovaniu lesov a zavádzaniu inovácií do lesného hospodárstva.