Dňa 22.6.2019 sa uskutoční valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo

Miesto : zasadačka MsÚ v Martine, Vajanského námestie 1

Zhromaždenie – pozvánka 22. 6. 2019