Zhromaždenie pozemkového spoločenstva URBÁR MARTIN,  p. s. ( ďalej len „Pozemkové spoločenstvo“ alebo aj ako „PS “ alebo len „ spoločenstvo “ ) ako najvyšší orgán Pozemkového spoločenstva schvaľuje na svojom rokovaní po rozhodnutí výboru UMT zo dňa 7. 10. 2020 hlasovaním na diaľku v termíne do 27. 10. 2020 tento rokovací, hlasovací a volebný poriadok spoločenstva (ďalej len „rokovací poriadok“ alebo aj ako  „ poriadok “ ), ktorý upravuje spôsob prijímania uznesení, hlasovanie, procedurálne otázky rokovania a volieb členov orgánov Pozemkového spoločenstva.

Celé znenie návrhu si môžete stiahnuť tu :