Vážení členovia Spolku bývalých urbarialistov Martin.

Dovoľte nám, aby sme sa Vám menom výboru Urbáru Martin prihovorili pri veľmi smutnej udalosti v histórií spoločnosti Urbáru Martin, a to je úmrtie nášho dlhoročného predsedu Jána Hlavaja. Odišiel nielen náš dlhoročný predseda, ale aj odborník, priateľ, kolega…

Život však ide ďalej, a asi keby nám ešte teraz mohol náš predseda niečo povedať, určite by chcel, aby sme nezastali a pokračovali v jeho „Urbárskom diele“. Určite by chcel, aby sme aj bez neho Urbár nielen zachovali, ale predovšetkým zveľaďovali a chránili. A určite by nám prízvukoval, aby sme v ňom hospodárili tak, aby ste predovšetkým Vy všetci, a aj všetci Vaši potomkovia mali z neho čo najväčší osoh…

A preto nám dovoľte, aby sme Vám objasnili situáciu v Urbáre, ktorá nastala po odchode Jána Hlavaja a požiadali Vás o pomoc pri jej riešení.

Všetci sme si roky Jána Hlavaja ako dlhoročného predsedu vážili, a preto mu mnohí z nás odovzdali svoje hlasy vo voľbách v decembri 2020, kedy sme si ho zvolili za predsedu. Vo voľbách v decembri 2020 sme si zvolili Jána Hlavaja ako predsedu výboru UMT a 4 ďalších kandidátov za členov výboru (Ján Varinský, Igor Steindl, Vladimír Švehla, Branislav Bella). Nepodarilo sa nám však zvoliť si náhradníkov ani do výboru, ani do dozornej rady. A to žiaľ ani v opakovaných voľbách v marci 2021. A tak teraz, po odchode Jána Hlavaja, nám chýba jeden člen výboru, a to ten „najhlavnejší“- predseda. Výbor síce má svojho podpredsedu, ktorým je Vladimír Švehla, no nič to nemení na skutočnosti, že podľa našej spoločenskej zmluvy si musíme zvoliť nového predsedu Valným zhromaždením, teda musíme o tom rozhodnúť všetci nadpolovičnou väčšinou.

Preto sme nútení pristúpiť k ďalším voľbám, ktoré pripravujeme na Valnom zhromaždení 09.5.2021 Vzhľadom na súčasnú situáciu s pandémiou sme sa rozhodli uskutočniť aj toto Valné zhromaždenie opäť korešpondenčným hlasovaním. V týchto voľbách budeme nielen voliť nového predsedu, ale opakovane by sme sa pokúsili zvoliť si aj dvoch náhradníkov do výboru a jedného aj do dozornej rady. Podrobnosti ako voliť a koho odporúča voliť výbor Urbáru Martin, by sme si Vám dovolili momentálne ozrejmiť.

Najskôr Vás všetkých žiadame, aby ste sa tí z Vás, ktorí máte záujem aktívne sa podieľať na riadení Urbáru MT, prihlásili za kandidátov na predsedu UMT, náhradníkov členov výboru UMT, alebo náhradníka člena dozornej rady UMT. Tu by sme boli radi, keby sa prihlásili hlavne tí z Vás, ktorí v danej oblasti nielen chcú pracovať, ale majú už s podobnou prácou aj skúsenosti. Vypísaný profesijný životopis (viď. internetová stránka Urbáru Martin) je potrebné zaslať do 06.04.2021 na adresu Urbáru (stačí aj mailom).

Pre Vašu informáciu, výbor na svojom zasadnutí 15.3.2021 poveril zastupovaním predsedu a riadením Urbáru Ing. Vladimíra Švehlu, tak aby do zvolenia nového predsedu bol zabezpečený riadny chod spoločenstva.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v tomto období stoja pred nami náročné a naliehavé úlohy, výbor navrhuje, aby sa výber kandidátov do volieb sústredil na členov, ktorí majú potrebné predpoklady k tomu, aby mohli tieto úlohy okamžite plniť, majú skúsenosti v práci v spoločenstve a požívajú všeobecnú dôveru a autoritu medzi členmi.

Výbor preto navrhuje voliť :

Ing. Vladimíra Švehlu za predsedu výboru UMT,
Ing. Jána Buchanca za prvého náhradníka člena výboru UMT, za Janu Hlavajovú za druhého náhradníka člena výboru UMT
zástupcu ECAV za náhradníka do dozornej rady UMT.

Tak ako uvádzame vyššie, nie je týmto dotknuté Vaše právo prihlásiť sa ako kandidáti, alebo podať svoje vlastné návrhy a nemusíte akceptovať návrh výboru. Uvítame každý Váš návrh a záujem aktívne sa podieľať na činnosti spoločenstva. Je plne na Vás, komu odovzdáte hlas a zveríte dôveru na nasledujúcich 5 rokov.

Začiatkom budúceho mesiaca (apríla) dostanete všetci obálky s volebnými lístkami, kde budete označovať svojich kandidátov (na predsedu, dvoch náhradníkov výboru a jedného náhradníka dozornej rady). Po označení svojich kandidátov hlasovací lístok podpíšte a pošlite naspäť na Urbár v priloženej obálke.
V prípade nejasností pri voľbe, prosím, neváhajte kontaktovať (telefonicky, alebo mailom) ktoréhokoľvek člena výboru, alebo zodpovedného zamestnanca, ktorého na Urbáre zastihnete na telefónnych číslach uvedených na stránke Urbáru Martin.

V tejto súvislosti by sme si Vás dovolili požiadať o zodpovedný prístup k tejto voľbe, aby sa nás na Valnom zhromaždení (korešpondenčne) nielen zúčastnila nadpolovičná väčšina, ale hlavne, aby nadpolovičná väčšina aj hlasovala.

Okrem doplňujúcich volieb výboru sú však pred nami hlavne náročné úlohy zabezpečenia chodu samotného Urbáru. Pre Vašu informáciu už od začiatku roku 2021 sme spoločne s bývalým predsedom Jánom Hlavajom pracovali, a v súčasnosti pracujeme, na návrhu hospodárskeho plánu na rok 2021, na novej organizačnej štruktúre, na novom systéme práce v starostlivosti o les a ďalších činnostiach, ktoré by mali predovšetkým zefektívniť činnosti v Urbáre.

V tejto súvislosti by sme Vám radi ozrejmili aj odpoveď na otázku, ktorú položili mnohí z Vás, či už Urbáru, alebo možno len sami sebe: „Prečo sme dostali za rok 2020 tak málo peňazí“ ?

Od roku 2010 sme si všetci zvykli, že ročný zisk na 1 podiel sa pohyboval na úrovni 10-13.- Eur. V roku 2020 bol podstatne nižší. 6.- Eur na podiel. Bol to zisk, na aký sme boli zvyknutí okolo roku 2000, nie však v posledných rokoch….

Čo sa stalo ? Hospodáril Urbár zle ? Ide to s Urbárom dolu vodou…?

Nie nemusíte mať obavy. Len roky 2020 a 2021 sú poslednými dvomi rokmi 10 ročného decénia. A Urbár má pre každé decénium predpísaný možný objem ťažby, ktorý nesmieme prekročiť. Keďže v prvých ôsmich rokoch Urbár každoročne ťažil viac ako 1/10 predpísaného objemu ťažby, v posledných dvoch rokoch sa ťažba musela znížiť. Ďalším negatívnym faktom posledných rokov, boli rozsiahle kalamity a to nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. To spôsobilo, že cena dreva klesla a následne klesol aj zisk nášho Urbáru. No a ten sa samozrejme musel prejaviť aj na nižšom vyplatení nájomného za podiel v roku 2020. Žiaľ obdobná situácia ešte pravdepodobne zopakuje aj v poslednom tomto roku decénia – 2021.
Vzhľadom na uvedené okolnosti obmedzenej ťažby sa Urbár v týchto posledných dvoch rokoch, viac ako na ťažbu, sústredil na obnovu lesa. A to by sa malo pozitívne prejaviť v nasledujúcich rokoch.

Netreba sa obávať, Urbár Martin je v dobrej kondícií a všetko nasvedčuje tomu, že v novom decéniu sa nám opäť podarí zaradiť sa nám medzi Urbáre s najvyšším vyplácaným ziskom za podiel.

Čo povedať na záver ?

Či chceme, alebo nechceme, život plynie. Nikto z nás ho nezastaví. Ďakujeme, že ste nám dali vo voľbách dôveru spravovať Vaše majetky. Vašu dôveru sa pokúsime nesklamať. Chceme to robiť tak, aby ste boli spokojní nielen Vy, ale aj naši potomkovia.

S pozdravom
Výbor UMT a SBU

Urbár Martin, tel: 043 423 7329 , 0905 796 998 email: urbarmt@urbarmt.sk
Ing. Vladimír Švehla, tel: 0903 805 226 email: vsvehla@bilbao.sk
JUDr. Igor Steindl, tel: 0907 800 253 email: steindl@gaya.sk
MVDr. Ján Varinský, tel: 0915 865 712 email: mirakovacik@gmail.com
Ing. Branislav Bella, tel: 0918 797 129 email: bella@martin.sk
Ing. Radoslav Hruška, tel: 0905 810 185 email: radoslavhruska@gmail.com