Životopisy uchádzačov


smernice

Oznámenie o rozhodnutí riadneho zhromaždenia Urbáru Martin

Notárska zápisnica

Správu o výsledky hlasovania nájdete v nasledujúcich dokumentoch :

smernice

Vážení členovia Urbáru Martin, p.s., pri spracovaní pozvánky na zhromaždenie došlo k omylu na druhej strane pozvánky /návratka, plnomocenstvo/ v dátume uskutočnenia zhromaždenia. Správne malo byť uvedené: 22. 6. 2019. Návratky s týmto omylom budeme považovať za platné.

Za vzniknuté nedoruzumenie sa všetkým členom Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo ospravedlňujeme. S úctou Ing. Ján Hlavaj, predseda Urbáru Martin

smernice

Návrh nového znenia „Zmluvy o spoločenstve“ nájdete v sekcii „Dokumenty“ :

Dňa 22.6.2019 sa uskutoční valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo

Miesto : zasadačka MsÚ v Martine, Vajanského námestie 1

Zhromaždenie – pozvánka 22. 6. 2019

Hlavný cieľ :

Cieľom predloženého projektu je zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom zlepšenia postupov obhospodarovania lesov. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné obstaranie novej lesnej techniky. Projekt je zameraný na nákup novej modernej lesníckej technológie, ktorá zvýši efektivitu výrobných faktorov v lesnom hospodárstve a zlepší spôsob obhospodarovania lesa. Zároveň zabezpečí zlepšenie životného prostredia z dôvodu využitia moderných inovatívnych strojov, ktoré budú viac šetrné k životnému prostrediu, čím sa zníži poškodzovanie životného prostredia, zvýši sa hospodárska hodnota lesov a posilní sa produktivita práce. Je potrebné investovať do lesníckej oblasti, aby sa zvýšila ekonomická hodnota lesného hospodárstva a jeho hospodársky výkon. V lesnom hospodárstve na Slovensku stále pracuje vysoké percento mechanizmov a technológií po dobe životnosti, ktoré sú fyzicky, ale i morálne opotrebované. Technické parametre takýchto mechanizmov, na rozdiel od nových prístrojov a zariadení, neumožňujú používanie moderných technológií, priaznivejších k životnému prostrediu, ktoré prispievajú k udržateľnému obhospodarovaniu lesov a zavádzaniu inovácií do lesného hospodárstva.

Dňa 23.6.2018 sa uskutoční valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo