smernice

Usmernenie 1/2020 ZDAŇOVANIE PRÍJMU Z PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ za rok 2019

Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 EUR za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu presahujúci 500 EUR.

Zdaneniu podliehajú iba príjmy z prenájmu, ktoré boli fyzicky vyplatené v priebehu roku 2019. Príjmy z prenájmu za rok 2019, ktoré boli vyplatené v roku 2020 sa budú zdaňovať v daňovom priznaní za rok 2020, ktoré sa podáva v termíne do 31. 3. 2021.

Zdaniteľné príjmy z prenájmu / po odpočítaní sumy oslobodenia 500 EUR/ sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v VI. oddiele v tabuľke č. 1, riadok 11 a 13, v stĺpci 1. Daňové priznanie je  nutné podať v termíne do 31. 3. 2020.

Starobní dôchodcovia, ktorých príjem nepresiahol sumu 1968,68 EUR /starobný dôchodok sa do sumy nezapočítava/ nemá za zdaňovacie obdobie 2019 povinnosť podať daňové priznanie.