Ciele

Hlavným cieľom a činnosťou spoločenstva ja vykonávanie práv Urbárskych spolumajiteľov na spoločnom majetku.

To predstavuje racionálne hospodárenie na spoločných nehnuteľnostiach, predovšetkým so zameraním na hospodárenie v lesoch , v zmysle platných lesných hospodárskych plánov, a pri dodržaní všetkých predpisov lesníckej legislatívy. Spoločenstvo ďalej prenajíma niektoré parcely a pozemky tretím osobám. Hlavnou podnikateľskou činnosťou je optimálne využívanie produkčných schopností lesa, ktoré sa realizuje cez optimalizáciu ťažbových možností, so zámerom zabezpečiť dostatok finančných zdrojov na pokrytie nákladov pri pestovaní lesa, ako aj finančných nárokov podielnikov.

Urbár Martin zamestnáva v hlavnej sezóne až 20 zamestnancov. Mnohé práce v lesníckej činnosti organizuje Urbár dodavateľským spôsobom, a takto vytvára v regióne ďalšie pracovné príležitosti.

Hospodárenie

Urbár Martin má záujem hospodáriť vo svojich lesných porastoch trvalo udržateľným a prírode blízkym spôsobom , o čom svedčí aj získaný certifikát PEFC ( Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém ).

V praxi to znamená :

  • maximálne využitie podrastového hospodárskeho spôsobu
  • zachovanie zdravia a vitality lesných ekosystémov
  • zachovanie a podpora produkčnej funkcie lesov
  • zachovanie,  ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných ekosystémov
  • zachovanie a primeraný rozvoj ochranných funkcií lesov ( najmä pôdoochrannej a vodoochrannej)