ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA :

Pozemkové spoločenstvo je združením podielových spoluvlastníkov spoločného majetku. Spoločenstvo sa riadi Zmluvou o založení v súlade so zákonom 97/2013 Z.z.

Orgánmi spoločenstva sú :

  • Valné zhromaždenie
  • Výbor
  • Dozorná rada
  • Štatutárnym zástupcom spoločenstva je predseda