V zmysle uznesenia Výboru zverejňujeme zápisnicu z valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.2019 spolu s prílohami :

Zápisnica z valného zhromaždenia 22. 6. 2019

stiahnuť

Celkové výsledky hlasovania

stiahnuť

Správa o hospodárení ( Ing. Hlavaj)

stiahnuť

Správa dozornej rady ( RNDr. Hudec) , Správa revíznej komisie ( Ing.Branický )

stiahnuť

Správa o lesnej činnosti ( p. Záborský)

stiahnuť

Výmera pozemkov UMT

stiahnuť

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev

stiahnuť

smernice

Vážení členovia Urbáru Martin, p.s., pri spracovaní pozvánky na zhromaždenie došlo k omylu na druhej strane pozvánky /návratka, plnomocenstvo/ v dátume uskutočnenia zhromaždenia. Správne malo byť uvedené: 22. 6. 2019. Návratky s týmto omylom budeme považovať za platné.

Za vzniknuté nedoruzumenie sa všetkým členom Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo ospravedlňujeme. S úctou Ing. Ján Hlavaj, predseda Urbáru Martin

smernice

Návrh nového znenia „Zmluvy o spoločenstve“ nájdete v sekcii „Dokumenty“ :

Dňa 22.6.2019 sa uskutoční valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo

Miesto : zasadačka MsÚ v Martine, Vajanského námestie 1

Zhromaždenie – pozvánka 22. 6. 2019

Hlavný cieľ :

Cieľom predloženého projektu je zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom zlepšenia postupov obhospodarovania lesov. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné obstaranie novej lesnej techniky. Projekt je zameraný na nákup novej modernej lesníckej technológie, ktorá zvýši efektivitu výrobných faktorov v lesnom hospodárstve a zlepší spôsob obhospodarovania lesa. Zároveň zabezpečí zlepšenie životného prostredia z dôvodu využitia moderných inovatívnych strojov, ktoré budú viac šetrné k životnému prostrediu, čím sa zníži poškodzovanie životného prostredia, zvýši sa hospodárska hodnota lesov a posilní sa produktivita práce. Je potrebné investovať do lesníckej oblasti, aby sa zvýšila ekonomická hodnota lesného hospodárstva a jeho hospodársky výkon. V lesnom hospodárstve na Slovensku stále pracuje vysoké percento mechanizmov a technológií po dobe životnosti, ktoré sú fyzicky, ale i morálne opotrebované. Technické parametre takýchto mechanizmov, na rozdiel od nových prístrojov a zariadení, neumožňujú používanie moderných technológií, priaznivejších k životnému prostrediu, ktoré prispievajú k udržateľnému obhospodarovaniu lesov a zavádzaniu inovácií do lesného hospodárstva.

Dňa 23.6.2018 sa uskutoční valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo

Názov výzvy: Výzva na predkladanie ponúk

Predmet výzvy : Investície do lesníckych technológií – Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo

Vyhlasovateľ: Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo, Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin

 

Lehota na predkladanie ponúk: 6.4.2018 do 15:00 hod

 

Príloha č.1 – Súťažné podklady

 

  1. Vyzva na predkladanie ponuk_UR MARTIN
  2. Sutazne podklady_UR MARTIN
  3. Príloha c1 Cenova a techn specifikacia predmetu zakazky pre 1.cast UR MA…
  4. Priloha c1 Cenova a techn specifikacia predmetu zakazky pre 2.cast UR MA…
  5. Priloha c2 – Kupna zmluva_navrh pre 1.cast UR MARTIN
  6. Priloha c2 – Kupna zmluva_navrh pre 2.cast UR MARTIN
  7. Priloha c3 – Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 1.cast UR MARTIN
  8. Priloha c3 – Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 2.cast UR MARTIN