smernice

Oznámenie o rozhodnutí riadneho zhromaždenia Urbáru Martin

Notárska zápisnica


Hlasovací lístok č.1 – predseda UMT, kandidáti člena výboru UMT


kandidáti do dozornej rady UMT

Hlasovací lístok č.2 – predseda SBU, kandidáti na člena výboru a revíznej komisie SBUDokumenty zo zasadnutia výboru z 25.11.2020

Správu o výsledky hlasovania nájdete v nasledujúcich dokumentoch :

Zhromaždenie pozemkového spoločenstva URBÁR MARTIN,  p. s. ( ďalej len „Pozemkové spoločenstvo“ alebo aj ako „PS “ alebo len „ spoločenstvo “ ) ako najvyšší orgán Pozemkového spoločenstva schvaľuje na svojom rokovaní po rozhodnutí výboru UMT zo dňa 7. 10. 2020 hlasovaním na diaľku v termíne do 27. 10. 2020 tento rokovací, hlasovací a volebný poriadok spoločenstva (ďalej len „rokovací poriadok“ alebo aj ako  „ poriadok “ ), ktorý upravuje spôsob prijímania uznesení, hlasovanie, procedurálne otázky rokovania a volieb členov orgánov Pozemkového spoločenstva.

Celé znenie návrhu si môžete stiahnuť tu :

  • k tomu je potrebná žiadosť člena Urbáru
  • profesijný životopis záujemcu o umiestnenie na kandidátku do orgánov UMT a SBU