Zápisnica z valného zhromaždenia SBU Martin 23.6.2018 v Martine o 10,00

Zápisnica zo zasadnutia výboru UMT konaného 9.12.2019 o 15,00 hod v budove UMT :

V zmysle uznesenia Výboru zverejňujeme zápisnicu z valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.2019 spolu s prílohami :

Zápisnica z valného zhromaždenia 22. 6. 2019

stiahnuť

Celkové výsledky hlasovania

stiahnuť

Správa o hospodárení ( Ing. Hlavaj)

stiahnuť

Správa dozornej rady ( RNDr. Hudec) , Správa revíznej komisie ( Ing.Branický )

stiahnuť

Správa o lesnej činnosti ( p. Záborský)

stiahnuť

Výmera pozemkov UMT

stiahnuť

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev

stiahnuť

smernice

Vážení členovia Urbáru Martin, p.s., pri spracovaní pozvánky na zhromaždenie došlo k omylu na druhej strane pozvánky /návratka, plnomocenstvo/ v dátume uskutočnenia zhromaždenia. Správne malo byť uvedené: 22. 6. 2019. Návratky s týmto omylom budeme považovať za platné.

Za vzniknuté nedoruzumenie sa všetkým členom Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo ospravedlňujeme. S úctou Ing. Ján Hlavaj, predseda Urbáru Martin

smernice

Návrh nového znenia „Zmluvy o spoločenstve“ nájdete v sekcii „Dokumenty“ :

Dňa 22.6.2019 sa uskutoční valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo

Miesto : zasadačka MsÚ v Martine, Vajanského námestie 1

Zhromaždenie – pozvánka 22. 6. 2019