Hlavný cieľ :

Cieľom predloženého projektu je zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom zlepšenia postupov obhospodarovania lesov. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné obstaranie novej lesnej techniky. Projekt je zameraný na nákup novej modernej lesníckej technológie, ktorá zvýši efektivitu výrobných faktorov v lesnom hospodárstve a zlepší spôsob obhospodarovania lesa. Zároveň zabezpečí zlepšenie životného prostredia z dôvodu využitia moderných inovatívnych strojov, ktoré budú viac šetrné k životnému prostrediu, čím sa zníži poškodzovanie životného prostredia, zvýši sa hospodárska hodnota lesov a posilní sa produktivita práce. Je potrebné investovať do lesníckej oblasti, aby sa zvýšila ekonomická hodnota lesného hospodárstva a jeho hospodársky výkon. V lesnom hospodárstve na Slovensku stále pracuje vysoké percento mechanizmov a technológií po dobe životnosti, ktoré sú fyzicky, ale i morálne opotrebované. Technické parametre takýchto mechanizmov, na rozdiel od nových prístrojov a zariadení, neumožňujú používanie moderných technológií, priaznivejších k životnému prostrediu, ktoré prispievajú k udržateľnému obhospodarovaniu lesov a zavádzaniu inovácií do lesného hospodárstva.

Dňa 23.6.2018 sa uskutoční valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo

Názov výzvy: Výzva na predkladanie ponúk

Predmet výzvy : Investície do lesníckych technológií – Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo

Vyhlasovateľ: Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo, Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin

 

Lehota na predkladanie ponúk: 6.4.2018 do 15:00 hod

 

Príloha č.1 – Súťažné podklady

 

  1. Vyzva na predkladanie ponuk_UR MARTIN
  2. Sutazne podklady_UR MARTIN
  3. Príloha c1 Cenova a techn specifikacia predmetu zakazky pre 1.cast UR MA…
  4. Priloha c1 Cenova a techn specifikacia predmetu zakazky pre 2.cast UR MA…
  5. Priloha c2 – Kupna zmluva_navrh pre 1.cast UR MARTIN
  6. Priloha c2 – Kupna zmluva_navrh pre 2.cast UR MARTIN
  7. Priloha c3 – Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 1.cast UR MARTIN
  8. Priloha c3 – Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 2.cast UR MARTIN

 

 

 

Vyhlasujeme výberové konanie na dodávateľov nasledujúcich služieb :

 

 

 

 

 

kontaktujte nás emailom, alebo cez kontaktný formulár tu.

Zmluva o založení

Dňa 17.6.2017 sa uskutoční valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo

Pozývame vás na valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa bude konať dňa 25.6.2016 v zasadačke Mestského úradu v Martin, Vajanského nám. 1.

Pozvánka2016

Vážení návštevníci. Dovoľte, aby sme vám predstavili našu prvú oficiálnu web prezentáciu. Prostredníctvom stránky vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné platné dokumenty, pripravované dokumenty k pripomienkovaniu ako aj aktuality z diania v spoločnosti. Privítame aktivitu členov a  námety vedúce k vylepšeniu stránky.

Po obsahovej stránke bude za stránku zodpovedný pán Tomáš Linda

Výbor urbáru.