Názov výzvy: Výzva na predkladanie ponúk

Predmet výzvy : Investície do lesníckych technológií – Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo

Vyhlasovateľ: Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo, Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin

 

Lehota na predkladanie ponúk: 6.4.2018 do 15:00 hod

 

Príloha č.1 – Súťažné podklady

 

  1. Vyzva na predkladanie ponuk_UR MARTIN
  2. Sutazne podklady_UR MARTIN
  3. Príloha c1 Cenova a techn specifikacia predmetu zakazky pre 1.cast UR MA…
  4. Priloha c1 Cenova a techn specifikacia predmetu zakazky pre 2.cast UR MA…
  5. Priloha c2 – Kupna zmluva_navrh pre 1.cast UR MARTIN
  6. Priloha c2 – Kupna zmluva_navrh pre 2.cast UR MARTIN
  7. Priloha c3 – Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 1.cast UR MARTIN
  8. Priloha c3 – Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 2.cast UR MARTIN